Noutati

Informații – clasa a V-a

Toții elevii care s-au înscris la Testul de competență lingvistică au fost declarați admiși deoarece numărul cererilor a fost mai mic decât numărul de locuri alocat. Prin urmare, testul programat luni, 31 august 2020 nu va mai avea loc.

Înscriere testare
Anunț testare engleză
Model subiecte

Titularizare 2020

REZULTATELE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE / REZERVATE DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – 2020

Accesul candidaților în centrul de concurs se face numai pe baza actului de identitate valabil și a declarației pe proprie răspundere, cu respectarea intervalelor orare precizate în listele afișate. În cazul schimbării numelui, candidații vor prezenta, alături de actul de identitate, și o copie a certificatului de căsătorie, divorț etc.

Proba scrisă începe la ora 9.00, accesul candidaților în săli este permis până la ora 8.15.

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.

Repartizare
Declarație pe proprie răspundere

Înscriere clasa pregătitoare 2020-2021


Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

Pentru anul școlar 2018 – 2019 în învățământul primar numărul de clase pregătitoare propuse = (150 locuri).

PERIOADELE DE ÎNSCRIERE, CONFORM ORDINULUI M.E.N. NR. 3242/23.02.2018 PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 SUNT DETALIATE CONFORM CALENDARULUI AFIȘAT.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 • Cerere tip care se completează la secretariatul unității;
 • Copie Certificat de naștere copil;
 • Copii B.I./C.I. ambii părinți și originalele;
 • Aviz epidemiologic de la medicul de familie cu vaccinările la zi;
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
 • Copie după prima și ultima pagină a hotărârii de divorț unde este cazul;
 • Acte doveditoare care justifică încadrarea în criteriile generale din Metodologia în vigoare, precum și a celor specifice unității de învățământ;                

 

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

LA SECRETARIATUL UNITĂȚII 

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎNTRE  – 8 MARTIE-26 MARTIE 2018 

LUNI – VINERI  ÎNTRE ORELE  08,00 – 18,00

Nu se primesc dosare incomplete.

SE VOR RESPECTA ÎNTOCMAI ETAPELE ȘI PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE.

Mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

 


CONCURSUL JUDEȚEAN  INTERDISCIPLINAR EURISTICA 2017

    În vederea stabilirii premianților la Concursul Euristica, 2017, organizatorii din școli sunt rugați să posteze pe editura_euristica@yahoo.com tabelul nominal cu elevii participanți și punctajul obținut.

   Lucrările apreciate cu punctajul maxim vor fi trimise la organizatorul din Școala Gimnazială „Otilia Cazimirˮ din Iași, profesor Dumitru Pârâială.

Mulțumim

RASPUNSURI

Grile

Raspunsuri Clasa pregătitoare

Raspunsuri Clasa I

Raspunsuri Clasa a II-a

Raspunsuri Clasa a III-a

Raspunsuri Clasa a IV-a

SUBIECTE APRILIE 2017

Clasa pregătitoare

Clasa I

Clasa a II-a

Clasa a III-a

Clasa a IV-a

Raspunsurile vor fi afișate luni, 03.04.2017, după ora 15.00.

Sedinta

CĂTRE,

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEŢUL IAŞI

 

MODIFICARE– PERIOADĂ DE ORGANIZARE

A  CONCURSULUI  INTERDISCIPLINAR DE CULTURĂ GENERALĂ „EURISTICA”, ediţia a VII-a.

 

Având în vedere faptul că în ziua de 10 aprilie 2017( data inițială a concursului) se desfășoară  Evaluarea Națională la clasa a II-a, Comisia de organizare a  Concursului județean interdisciplinar de cultură generala „Euristica” a hotărât  susținerea etapei județene la clasele pregătitoare, I-III și a etapei locale la clasa a IV-a  în ziua de luni, 3 aprilie 2017, ora 10.30.

 

   Coordonator Proiect, 

Prof. înv. pr. Cristian-George Pârâială

Prof. înv. pr. Dumitru Pârâială

 


A N U N Ţ

     Pentru anul școlar 2017 – 2018 în învățământul primar numărul de clase pregătitoare propuse = 5 (125 locuri).

PERIOADELE DE ÎNSCRIERE, CONFORM ORDINULUI M.E.N NR. 3247/14.02.2017 PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 SUNT DETALIATE CONFORM CALENDARULUI AFIȘAT

 

    OMEN nr. 3.247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018

 

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 • Cerere tip care se completează la secretariatul unității;
 • Copie Certificat de naștere copil;
 • Copii B.I./C.I. ambii părinți și originalele;
 • Aviz epidemiologic de la medicul de familie cu vaccinările la zi;
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
 • Copie după prima și ultima pagină a hotărârii de divorț unde este cazul;
 • Dosar cu șină

                

PROGRAM DE ÎNSCRIERE PENTRU CLASA PREGATITOARE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎNTRE 27 FEBRUARIE – 16 MARTIE 2017

LUNI – VINERI  ÎNTRE ORELE  08,00 – 18,00

SÂMBĂTĂ ÎNTRE ORELE 09,00 – 13,00

 

Nu se primesc dosare incomplete.

SE VOR RESPECTA ÎNTOCMAI ETAPELE ȘI PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE.

DIRECȚIUNEA                                                                                           SERVICIUL SECRETARIAT

 


Simpozionul si Concursul Euristica 2017


ANUNŢ

CONCURS POST VACANT

 PERSONAL NEDIDACTIC-ÎNGRIJITOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR” IAŞI, judeţul IAŞI, organizează în data de 29 august 2016 ora 9,00  concurs pentru ocuparea 1 (unu) post contractual vacant de:

 ÎNGRIJITOR

Postul este de tip contractual, pentru o perioadă nedeterminată, normă întreagă, cu un program normal de lucru de 8 h/ zi.

Condiţii generale

pentru ocuparea postului vacant conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 / 2011.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor

 • Studii medii
 • Vechime nu necesită
 • Abilitați de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ
 • Abilitați de muncă în echipă
 • Disponibilitate de program flexibil/două schimburi
 • Răspunde de starea de curațenie și igiena în sectorul repartizat
 • Răspunde de inventarul încredințat
 • Știe să folosească ustensilele de lucru precum și produsele de curățenie
 • Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere
 • Cunostințe de legislație specifice locului de muncă
 • Conostințe în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI
 • Recomandarea de la ultimul loc de muncă

Probe concurs şi locaţie
Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale „Otilia Cazimir” Iași, str. Socola, nr. 13. Candidații care au dosarul complet susțin două probe, conform calendarului următor:

Între 19 – 25 AUGUST 2016, până la ora 12,00 – termenul limită de depunere a dosarelor;

26 AUGUST  2016, ora 12,00- afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere la avizierul școlii.

29 AUGUST 2016, ora 9:00 – proba practică;

29 AUGUST 2016, ora 10:30 – interviu.

Rezultatele se afișează la avizierul școlii în data de 30 AUGUST 2016, ora 12.00. Contestațiile se depun la secretariatul școlii în data 31 AUGUST,  până la ora 12,00

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale „Otilia Cazimir” Iași;
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pe care candidează..
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului  de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
 7. Curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent.
 8. Adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este declarat admis, acesta are obligația  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar

Actele prevăzute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare la:

 • sediul ŞCOLII GIMNAZIALE „OTILIA CAZIMIR” IAŞI, judeţul IAŞI, avizier
 • secretariat: 0232/437954 și secretar comisie concurs – Ciobanu Mihaela – 0232/437954

Director,

prof. HOLIC CĂTĂLINA

                                                                                      SECRETAR ȘEF,

                                                                                CIOBANU MIHAELA

 


A N U N Ţ    I M P O R T A N T!

PERIOADELE  DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DE CORIGENŢĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

1. CLASA  a VIII- a    10 – 12 august 2016;

 •      10 AUGUST 2016 – MATEMATICA, ORA 9 SCRIS SI ORAL
 •      11 AUGUST 2016 – GEOGRAFIE, ORA 9 SCRIS SI ORAL

Notă    Elevii care nu vor susţine aceste examene vor fi declaraţi REPETENŢI prin neprezentare.

DATELE DE DESFĂŞURARE ALE EXAMENELOR DE CORIGENŢĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016 SUNT URMĂTOARELE:

CLASELE  V – VII:        

Matematică  –   02 septembrie  2015, ora 9,00

 • de la ora 9,00 la ora 10,00   – proba scrisă;
 • de la ora 10,30 la ora 11,30 – proba orală

 

Istorie  pregatire – în zilele de: 02.08.2016, 05.08.2016, 09.08.2016, 12.08.2016, 16.08.2016, 19.08.2016, 23.08.2016,  orele 10,00- 12,00

Susținerea corijării –  31 august 2016, ora 9,00

 • de la ora 9,00 la ora 10,00   – proba scrisă;
 • de la ora 10,30 la ora 11,30 – proba orală

 

Geografie  – pregatire – 29 august 2016, ora 10,00

Susținerea corijării – 30 august  2016, ora 9,00

 •  de la ora 9,00 la ora 10,00   – proba scrisă;
 • de la ora 10,30 la ora 11,30 – proba orală.

 

Notă:  Elevii care nu vor susţine aceste examene vor fi  declaraţi REPETENŢI prin neprezentare.

 


CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  DIN 20 IULIE 2016

 

Graficul de desfășurare a  inspecțiilor speciale la clasă  ÎNVĂȚĂTORI stabilite în urma sedinței de instruire a candidaților din 3 iunie 2016

Sedinta

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE DIN 20 IULIE 2016

ȘEDINȚA DE INSTRUIRE A CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA  SUSȚINERII  INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASA PENTRU ÎNVĂȚĂTORII REPARTIZAȚI ÎN ȘCOALA NOASTRA VA AVEA LOC

VINERI,3 IUNIE 2016, ORA 12,00.

 


SIMPOZIONUL JUDEŢEAN EURISTICA, 27 MAI 2016, ORELE 9,30


CONCURSUL JUDEȚEAN  INTERDISCIPLINAR EURISTICA

20 APRILIE 2016

Lista Premianților Concursului Interdisciplinar de Cultură Generală “Euristica”

Răspunsuri clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a, clasa a IV-a

SUBIECTE

Clasa pregătitoare

Clasa I

Clasa a II-a

Clasa a III-a

Clasa a IV-a

Baremele de corectare vor fi afișate miercuri, 20.04.2016 după ora 11.00.


CONCURSUL JUDEȚEAN  INTERDISCIPLINAR EURISTICA

20 APRILIE 2016

CONCURSUL JUDEȚEAN  INTERDISCIPLINAR EURISTICA PENTRU ELEVII  CLASELOR PRIMARE VA AVEA LOC MIERCURI, 20 APRILIE 2016, ORA 9. 

În ziua concursului, subiectele pot fi descarcate de pe site-ul școlii noastre sau de pe adresele dv. de e-mail.
Administrarea testului va fi efectuată de către un alt coleg, iar evaluarea va fi realizată de către învățătorul de la clasa. Rezutatele vor fi postate pe site-ul școlii.

SUCCES!

Prof. înv. primar D.D. Pârâială


A N U N Ţ

Pentru anul școlar 2016 – 2017 în învățământul primar numărul de clase pregătitoare propuse = 6 (150 locuri).

PERIOADELE DE ÎNSCRIERE, CONFORM ORDINULUI MECTS NR. 3158/2016 PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017 SUNT DETALIATE CONFORM CALENDARULUI AFIȘAT

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT NUMĂRUL CERERILOR DE ÎNSCRIERE PRIMITE DE LA PĂRINȚI AL CĂROR DOMICILIU SE AFLĂ ÎN AFARA CIRCUMSCRIPȚIEI ȘCOLARE ESTE MAI MARE DECÂT NUMĂRUL DE LOCURI LIBERE, VOR FI APLICATE CRITERII DE DEPARTAJARE GENERALE ȘI SPECIFICE.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 • Cerere tip care se completează la secretariatul unității;
 • Copie Certificat de naștere copil;
 • Copii B.I./C.I. ambii părinți și originalele;
 • Aviz epidemiologic de la medicul de familie cu vaccinările la zi;
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul);
 • Copie după prima și ultima pagină a hotărârii de divorț unde este cazul;
 • Acte doveditoare care justifică încadrarea în criteriile generale din Metodologia în vigoare, precum și a celor specifice unității de învățământ;
 • Dosar.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

LA SECRETARIATUL UNITĂȚII

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎNTRE 29 FEBRUARIE – 18 MARTIE 2016

LUNI – VINERI  ÎNTRE ORELE  08,00 – 18,00

SÂMBĂTĂ ÎNTRE ORELE 09,00 – 13,00

Nu se primesc dosare incomplete.

SE VOR RESPECTA ÎNTOCMAI ETAPELE ȘI PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE.

ORDIN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2016 – 2017

Metodologia înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2016 – 2017

Precizări evaluare psihosomatică 2016

Informații pentru părinți

 


DESCHIDEREA OFICIALĂ A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016

VA AVEA LOC LUNI, 14 SEPTEMBRIE 2015,ORA 9,00

 

PROGRAMUL PENTRU LUNI, 14 SEPTEMBRIE 2015

 • ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR  ÎNTRE ORELE : 9,30 – 11,30
 • ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL ÎNTRE ORELE : 12,00 –  14,00

SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR!


Zilele Şcolii Gimnaziale „Otilia Cazimir” – Iaşi

VINERI, 5 iunie 2015

900 – 1000 

Activităţi cu elevi, părinţi, bunici…,

Concursuri, expoziţii, acţiuni de voluntariat, desene pe asfalt, sesiuni de comunicări, dezbateri

 •  Întreceri și jocuri sportive – clasele I C și a II-a A coordonator prof. învățământ primar Iulian Cristea
 • Prezentare de proiecte ,,Cum să fii sănătos”- elevii clasei a III-a D, coordonator prof. învăţământ primar Marilena Bișog

1000 – 1100

 • Medalion,, Otilia Cazimir” – moment aniversar-concurs de recitări, activitate desfăşurată de elevii clasei I C, coordonator prof. învăţământ primar Costanța Cristea
 • Dramatizare ,, Unde fugim de acasă”- interpretează elevii clasei a III-aE coordonator prof. înv. primar Loredana Zapan
 • Vernisaj expoziție de fotografie , „”Sărbatorile la romani”:,și expoziție de lucrări plastice “Florile copilăriei” coordonator prof. învăţământ primar Marilena Bișog

1100 – 1200

 • Suită de dansuri populare interpretează elevii clasei a III a-D (sala de sport) coordonator prof. învăţământ primar Bisog Marilena
 • Suită de dansuri populare moldovenești interpretate de preșcolarii de la G.P.P.11 coordonator educator Mariana Panainte și educator Mihaela Mogâldea îndrumător dans Adriana Simion

1100 – 1200

 • Cânt si joc moldovenesc interpretează elevii clasei a III a-A coordonator prof. învăţământ primar Mihaela Sandu
 • Serbare ”La mulți ani…” interpretează elevii claselor a IV- a B   si  a IV-a C coordonator prof. învăţământ primar Viorel Câtea și prof. învăţământ primar Didina Bazarcă

1200 – 1400

 • Lansarea revistei ,, OTILIANA”-coordonatori prof.învățământ primar Nicoleta Ichim – Izvoran și prof. Roxana Lupu – Ștefan
 • Simpozionul judeţean EURISTICA – „Tradiţie şi modernitate în învăţământul românesc: abordări euristice, abordări inter / intra / transdisciplinare ale situaţiilor de învăţare”

1300 – 1800

 • Piesă de teatru  – ,,Soacra cu trei nurori”- interpretează elevii clasei a V- a A, coordonator prof. Ionică Ramona și prof.  Roxana Lupu – Ștefan
 • Turist pe glob. Curiozități gastronomice. Concurs interdisciplinar – clasa a V-a A și  VII-a B – coordonator prof. Cătălina Holic și prof. Constantina Balan 

Şcoala Gimnazială ”Otilia Cazimir”- Iaşi

vă invită să participaţi la

Simpozionul Judeţean Euristica

 ,,Tradiție și modernitate în învățământul românesc: abordări euristice,

abordări inter/intra/transdisciplinare ale situațiilor de învățare”.

coordonator prof. înv. primar Dumitru Pârâială

”Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este însuși faptul că viața nu este împărțită pe discipline.” (J. Moffett)

PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 5 IUNIE  2015

TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 22 MAI 2015

PERSOANA DE CONTACT: D.D.PÂRÂIALĂ – tel.: 0749623250

MOD DE DESFĂȘURARE: sesiune de comunicări și lucrări practice

LOCAȚIA:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, Iași

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ:

 1. Modele de proiectare transdisciplinară
 2. Selectarea unor conținuturi ce pot fi abordate în manieră transdisciplinară
 3. Predarea-învățarea transdisciplinară
 4. Evaluarea transdisciplinară
 5. Metode euristice utilizate în predarea-învățarea-evaluarea transdisciplinară
 6. Modele de planificare/proiectare transdisciplinară
 7. Modele de evaluări/sarcini integrate, formulate din perspectivă transdisciplinară
 8. Elaborarea unui opțional transdisciplinar
 9. Parteneriate între profesori de specialități diferite
 10. Abordarea integrată a unor noțiuni complexe ca: apa, solul, copilăria, anotimpurile, natura etc.
 11. Lucrări practice, experimente

Notă: VOR FI APRECIATE APLICAȚIILE, NU TEORETIZĂRILE!

REGULAMENTUL de PARTICIPARE

CRITERII de EVALUARE: ORIGINALITATE și INOVAȚIE în domeniul didacticii aplicate.

RESURSE FINANCIARE: sponsorizări, finanțări din resurse proprii.

Prof. coordonatori ai PROIECTULUI:- Prof. inițiator D. D. PÂRÂIALĂ

Prof. înv. primar FLORINA-ALEXANDRA PÂRÂIALĂ

ANEXA 1 – FIȘĂ DE ÎNSCRIERE- SIMPOZIONUL JUDEȚEAN „EURISTICA” 6 IUNIE 2015

Vă mulţumim pentru colaborare şi vă dorim mult succes!


Rezultate partiale olimpiada judeteana de geografie 2014-2015

EVENTUALELE CONTESTAȚII PENTRU

OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE GEOGRAFIE DIN DATA DE 07.03.2015 SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE „OTILIA CAZIMIR” IAȘI,

LUNI, 09.03.2015,       ÎNTRE ORELE 12,00 – 15,00


CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE

ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI

7 Martie 2015

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE CLASA a VIII – a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE CLASA a IX – a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE CLASA a X – a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE CLASA a XI – a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE CLASA a XII – a

RASPUNSURI PROBA PRACTICA

 


 

ANUNŢ

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE

Etapa judeţeană 7 martie 2015

 1.  Profesorii asistenti vor fi prezenti la ora 9.00 la Scoala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iasi.
 2.  Profesorii evaluatori vor fi prezenti la ora 14.30
 3.  ELEVII vor intra in sali intre orele 9.00 si 9.30, pe baza actului de identitate (carte de identitate/carnet de elev)

Proba incepe la ora 10.00 si dureaza 4 ore ( 3 ore proba teoretica si 1 ora proba practica). Subiectele si baremele sunt unice la nivel national si vin de la Minister.

      Elevii nu au voie să utilizeze calculatoarele pentru efectuarea eventualelor operaţii matematice.

 •  timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare elev; proba practică durează încă o oră, de la 13.00 la 14.00 sau  o oră din momentul predării probei teoretice (proba teoretică nu poate fi predată inainte de 11.30)
 •  pentru elaborarea lucrării elevii trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor trebuie să folosească numai creion negru;
 • dacă doresc să corecteze o greşeală, trebuie să taie cu o linie orizontală fiecare rând din pasajul greşit.

 


A N U N Ţ

     Pentru anul școlar 2015 – 2016 în învățământul primar numărul de clase pregătitoare propuse = 5 (125 locuri).

PERIOADELE DE ÎNSCRIERE, CONFORM ORDINULUI MECTS NR. 3171/05.02.2015 PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016 SUNT DETALIATE CONFORM CALENDARULUI AFIȘAT

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT NUMĂRUL CERERILOR DE ÎNSCRIERE PRIMITE DE LA PĂRINȚI AL CĂROR DOMICILIU SE AFLĂ ÎN AFARA CIRCUMSCRIPȚIEI ȘCOLARE ESTE MAI MARE DECÂT NUMĂRUL DE LOCURI LIBERE, VOR FI APLICATE CRITERII DE DEPARTAJARE GENERALE ȘI SPECIFICE.

CRITERIILE GENERALE SUNT:

 1. Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament/plasament familial;
 3. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. Existența unui frate/soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ.

  CRITERIILE  SPECIFICE  UNITĂȚII  SUNT:

 1. Copilul a frecventat grădinița din subordinea școlii (Grădinița PP11, Grădinița PN6);
 2. Copilul are părinții plecați în străinătate și se află în îngrijirea bunicilor/tutorelui cu domiciliul în circumscripția școlii;
 3. Serviciul părinților se află în apropierea școlii.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 • Cerere tip care se completează la secretariatul unității;
 • Copie Certificat de naștere copil;
 • Copii B.I./C.I. ambii părinți și originalele;
 • Aviz epidemiologic de la medicul de familie cu vaccinările la zi;
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul);
 • Copie după prima și ultima pagină a hotărârii de divorț unde este cazul;
 • Acte doveditoare care justifică încadrarea în criteriile generale din Metodologia în vigoare, precum și a celor specifice unității de învățământ;
 • Dosar cu șină.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

LA SECRETARIATUL UNITĂȚII

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎNTRE 23 FEBRUARIE – 13 MARTIE 2015

LUNI – VINERI  ÎNTRE ORELE  08,00 – 20,00

SÂMBĂTĂ ÎNTRE ORELE 08,00 – 13,00

Nu se primesc dosare incomplete.

SE VOR RESPECTA ÎNTOCMAI ETAPELE ȘI PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE.

DIRECȚIUNEA                                                     SERVICIUL SECRETARIAT

 


SUBIECTE PENTRU DATA DE VINERI, 6 IUNIE 2014

-INSPECŢIE SPECIALĂ LA CLASĂ-

TITULARIZARE 2014

SPECIALIZAREA-ÎNVĂŢĂTORI

1. ORA 8.00-8.45- CLASA a IV-a C

                   SUBIECTUL  – TEXTUL NARATIV-TIMPUL, SPATIUL, PERSONAJELE-IDENTIFICARE.

2. ORA 8.55-9.40- CLASA a IV-a B

SUBIECTUL – TEXTUL NARATIV. DELIMITAREA FRAGMENTELOR LOGICE. FORMULAREA IDEILOR PRINCIPALE.

3.  ORA 10.00-10.45- CLASA a IV-a B

     SUBIECTUL– PARTILE DE VORBIRE SI PARTILE DE PROPOZITIE.RECAPITULARE

SUBIECTE INSPECȚIE SPECIALA LA CLASA

SPECIALIZAREA –EDUCATORI

Vineri 6 iunie

 

SUBIECTUL 1

Grupa: Mare

Tema anuala: ,,Cand, cum si de ce se intampla’’

Tema proiectului:,,Tabloul anotimpurilor’’

Subtema:,,Tablou de vara’’

Categoria de activitate: ADE – DLC –Domeniul limba si comunicare  

Mijloc de realizare: lectura educatoarei

Subiectul:,,La scaldat’’,de Ion Creanga

Tipul activitatii: consolidare

 

SUBIECTUL 2

Grupa: Mijlocie

Tema anuala: ,,Cand, cum si de ce se intampla’’

Tema proiectului:,,Observa ce se intampla’’

Subtema: ,,Frumusetea verii’’

Categoria de activitate: ADE – Domeniul limba si comunicare

Mijloc de realizare: Lectura dupa imagini

Subiectul: ,,Jocurile copiilor vara’’

Tipul activitatii: consolidare

 


SUBIECTE PENTRU DATA DE JOI, 5 IUNIE 2014

-INSPECŢIE SPECIALĂ LA CLASĂ-

TITULARIZARE 2014

SPECIALIZAREA-ÎNVĂŢĂTORI

1. ORA 8.00-8.45- CLASA a IV-a C

     SUBIECTUL  – PĂRŢILE SECUNDARE DE PROPOZIŢIE. RECAPITULARE.

      2. ORA 8.55-9.40- CLASA a IV-a A

     SUBIECTUL  PĂRTI SECUNDARE DE PROPOZIŢIE:    ATRIBUTUL ŞI COMPLEMENTUL. RECAPITULARE.

      3.  ORA 10.00-10.45- CLASA a IV-a A

    SUBIECTUL – PĂRŢI DE VORBIRE. PARTI DE PROPOZIŢIE. RECAPITULARE.

SUBIECTE INSPECȚIE SPECIALĂ LA CLASĂ

SPECIALIZAREA –EDUCATORI

Joi, 5 iunie 2014

SUBIECTUL 1

Grupa: Mare

Tema anuala: ,,Cand, cum si de ce se intampla’’

Tema proiectului:,,Tabloul anotimpurilor’’

Subtema:,,Tablou de vara’’

Categoria de activitate: ADE – DLC –Domeniul  limba si comunicare 

Mijloc de realizare: Memorizare

Subiectul: ,,Vara ‘’,de Emilia Caldararu

Tipul activitatii: predare-invatare

SUBIECTUL 2

Grupa: Mijlocie

Tema anuala: ,,Cand, cum si de ce se intampla’’

Tema proiectului:,,Observa ce se intampla’’

Subtema:,,Frumusetea verii’’

Categoria de activitate: ADE –  Domeniul limba si comunicare

Mijloc de realizare: Joc didactic

Subiectul: ,,Ne jucam,ne distram ,propozitii noi formam’’

Tipul activitatii: consolidare

SUBIECTUL 3

Grupa: Mica

Tema anuala: ,,Cine si cum planifica/organizeaza o activitate’’

Tema saptamanala:,,Cu ce plecam in excursie’’

Categoria de activitate: ADE – Domeniul limba si comunicare

Mijloc de realizare: lectura dupa imagini

Subiectul: ,,In excursie’’

Tipul activitatii: predare -invatare


Titularizare  2014

Subiecte pentru inspectia speciala la clasa , Miercuri 4 iunie

SPECIALIZAREA –EDUCATORI

SUBIECTUL 1

Grupa: Mare

Tema anuala: ,,Cand, cum si de ce se intampla’’

Tema proiectului:,,Tabloul anotimpurilor’’

Subtema:,,Tablou de vara’’

Categoria de activitate: ADE – DLC – DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE 

Mijloc de realizare: joc didactic

Subiectul: ,,Roata timpului’’

Tipul activitatii: consolidare

SUBIECTUL 2

Grupa: Mijlocie

Tema anuala: ,,Cand, cum si de ce se intampla’’

Tema proiectului:,,Observa ce se intampla’’

Subtema: ,,Frumusetea verii’’

Categoria de activitate: ADE – DLC – DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE 

Mijloc de realizare: Memorizare

Subiectul: ,,Poala bunicii’’,de Valeria Tamas.

Tipul activitatii: predare-invatare

SUBIECTUL 3

Grupa: Mica

Tema anuala: ,,Cine si cum planifica/organizeaza o activitate’’

Tema saptamanala:,,Cu ce plecam in excursie’’

Categoria de activitate: ADE – DLC – DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE 

Mijloc de realizare: joc didactic

Subiectul: ,,Unde s-a oprit roata’’

Tipul activitatii: consolidarea singularului si pluralului


SUBIECTE PENTRU DATA DE MARŢI 3 IUNIE 2014

-INSPECŢIE SPECIALĂ LA CLASĂ-

TITULARIZARE 2014

SPECIALIZAREA-ÎNVĂŢĂTORI

1. ORA 8.00-8.45- CLASA a IV-a A

SUBIECTUL  – COMPUNEREA NARATIVĂ LIBERĂ POVESTIREA, DIALOGUL ŞI DESCRIEREA

      2. ORA 8.55-9.40- CLASA a IV-a D

                SUBIECTUL-   COMPLEMENTUL RECAPITULARE

      3.  ORA 10.00-10.45- CLASA a IV-a D

SUBIECTUL– TEXTUL NARATIV DELIMITAREA ÎN FRAGMENTE LOGICE

SUBIECTE PENTRU DATA DE MARŢI  3 IUNIE 2014

-INSPECŢIE SPECIALĂ LA CLASĂ-

TITULARIZARE 2014

SPECIALIZAREA-EDUCATORI

SUBIECTUL 1

Grupa: Mare

Tema anuala: ,,Cand, cum si de ce se intampla’’

Tema proiectului:,,Tabloul anotimpurilor’’

Subtema:,,Tablou de vara’’

Categoria de activitate: ADE – DLC – EDUCAREA LIMBAJULUI 

Mijloc de realizare: lectura dupa imagini

Subiectul: ,,Vara, bine ai venit!’’

Tipul activitatii: consolidare

SUBIECTUL 2

Grupa: Mijlocie

Tema anuala: ,,Cand, cum si de ce se intampla’’

Tema proiectului:,,Observa ce se intampla’’

Subtema:,,Frumusetea verii’’

Categoria de activitate: ADE – DLC – EDUCAREA LIMBAJULUI 

Mijloc de realizare: lectura educatoarei

Subiectul: ,, La cirese’’

Tipul activitatii: predare –  invatare

SUBIECTUL 3

Grupa: Mica

Tema anuala: ,,Cine si cum planifica/organizeaza o activitate’’

Tema saptamanala:,,Cu ce plecam in excursie’’

Categoria de activitate: ADE – DLC – EDUCAREA LIMBAJULUI 

Mijloc de realizare: joc didactic

Subiectul: ,,Eu spun una – tu spui multe”

Tipul activitatii: consolidare


SUBIECTE PENTRU DATA DE LUNI 2 IUNIE 2014

-INSPECŢIE SPECIALĂ LA CLASĂ-

TITULARIZARE 2014

SPECIALIZAREA-ÎNVĂŢĂTORI

 

1. ORA 8.00-8.45- CLASA a III-a F

SUBIECTUL  – ÎNŢELEGEREA MESAJULUI TRANSMIS DE TEXT- TEXTUL SUPORT „MOŞ  MIRON  PRISĂCARUL” – C. PETRESCU

      2. ORA 8.55-9.40- CLASA a III-a F

SUBIECTUL ”MOŞ MIRON PRISĂCARUL” – C. PETRESC DELIMITAREA FRAGMENTELOR, FORMULAREA IDEILOR PRINCIPALE

 

3.  ORA 10.00-10.45- CLASA a IV-a B

SUBIECTUL – TEXTUL NARATIV SPAŢIUL ŞI TIMPUL ACŢIUNII. RECUNOAŞTEREA PERSONAJELOR

 


TITULARIZARE 2014
În   atenția candidaților participanți la inspecție specială la clasa,
specializarea învățătoriTITULARIZARE 2014 !
Manualul pentru Limba și literatura română, clasa a IV- a, autor Marcela Peneș, Editura Marcela Peneș, București (Ana2000,2006) si la clasa a III-a, autor Marcela Peneș, Editura Marcela Peneș

Rezultate finale Olimpiada de religie – cultul ortodox – 

– faza judeteana – 17 mai 2014

REZULTATE CLASA a IV-a

REZULTATE CLASA a V-a

REZULTATE CLASA a VI-a


 


OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
FAZA JUDEŢEANĂ
15 martie 2014
Elevii calificaţi la etapa judeţeană a Olimpiadei de geografie vor fi prezenţi sâmbătă, 15 martie 2014, la Scoala Gimnazială Otilia Cazimir, Iaşi, având asupra lor Cartea de Identitate şi/sau carnetul de elev, vizat pe anul scolar in curs.
Concursul se desfăşoară pe durata a patru ore, 10.00-14.00, din care trei ore proba teoretică şi o oră proba practică.
Accesul în sălile de concurs se va face în intervalul 9.15 – 9.45.
După ora 9.50 accesul elevilor în unitatea de învăţământ va fi interzis!