Featured

Organizarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2024 - 2025 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

Organizarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

(1). Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2024—2025 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, prevăzută în anexa nr. 4. La O.M.E. nr. 6154/2023, la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași. în perioada prevăzută de Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024-2025, astfel:

Tipul probei

Disciplina

Data

Ora

Tipul probei

Disciplina

Data

Ora

Proba scrisă

Limba engleză

24 mai 2024

09.00

Proba scrisă

Limba germană

24 mai 2024

1 1.00

Proba orală

Limba engleză

24 mai 2024

10.30

Proba orală

Limba germană

24 mai 2024

12.30

Proba scrisă

Limba franceză

24 mai 2024

11.00

 

 

 

 

Proba orală

Limba franceză

24 mai 2024

12.30

 

 

 

 

(2). Candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională și rezultatele obținute la olimpiadele naționale nu vor susține Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, rezultatul lor, respectiv nota 10 obținută conform prevederilor Art. 6, alin. (6) și alin. (7) din O.M.E. nr. 6154/2023, urmând să fie consemnat/inclus în tabelele cu rezultatele obținute de ceilalți candidați din centru în urma susținerii probei.

(3). în situația în care candidatul a obținut la proba de verificare cel puțin nota 6 și este declarat, astfel, admis, secretariatul școlii la care a fost susținută proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă va trece nota obținută de candidat în anexa fișei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obținută la proba de limbă modernă ...”, Se va indica și limba modernă la care s-a susținut proba. Directorul unității de învățământ la care a fost susținută proba va confirma, prin semnătură și ștampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fișei de înscriere. Pentru candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională și rezultatele obținute la olimpiadele naționale, în anexa fișei de înscriere se va consemna nota 10 ca notă obținută de candidat. În situația în care candidatul a obținut la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă o notă mai mică decât 6, se consideră că acesta nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unității de învățământ la care s-a desfășurat proba va elibera anexa fișei de înscriere fără a completa rubrica „nota obținută la proba de limbă modernă” și fără a modifica în alt mod fișa. în acest caz, candidatul nu va putea fi exprima opțiuni pentru clase cu predare în regim bilingv a limbii moderne respective în cadrul procesului de admitere.

(4). În situația în care există candidați din alte județe cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională și rezultatele obținute la olimpiadele naționale în școlile de proveniență și care doresc să se înscrie în centrul de susținere a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din județul lași, aceștia vor prezenta la înscriere o copie „conform cu originalul” a listei cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute de candidați la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și rezultatelor obținute la olimpiadele naționale cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională sau o adeverință din care să reiasă faptul că respectivului candidat i s-a recunoscut și echivalat rezultatul obținut la un examen cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine sau rezultatul obținute la olimpiadele naționale, documente completate și validate de comisia de recunoaștere și echivalare și de conducerea unității de învățământ de proveniență. Copia va fi depusă la dosarul de înscriere al candidatului din centrul de susținere a probei, urmând ca, în baza acestui document, să se procedeze la aplicarea prevederilor Art. 6 alin. (6) și (7) din O.M.E. nr. 5243/2022, respectiv acordarea notei 10.

(5). Rezultatele obținute de candidați la probele de limbă modernă sunt recunoscute în orice județ sau în municipiul București în care aceștia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de județul sau sectorul din municipiul București în care candidații au susținut probele respective.

 

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere

(1). Secretariatele unităților de învățământ vor elibera, în perioada 13-15 mai 2024, anexele fișelor de înscriere tuturor candidaților care le solicită prin cererea prevăzută în ANEXA 1 a prezentei proceduri, atât elevilor care vor susține proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă, cât și elevilor care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor.

 

Depunerea anexelor fișelor de înscriere

(1). în perioada 16-17 mai 2024, unitatea de învățământ gimnazial va delega o persoană pentru transmiterea, către secretariatul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași, a anexelor fișelor de înscriere pentru elevii care NU au solicitat recunoașterea și echivalarea rezultatelor și care, astfel, vor susține proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă în data de 24 mai 2024.

(2). Dosarul depus la secretariatul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași va conține:

- tabelul nominal al elevilor înscriși pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă (ANEXA 5 la prezenta procedură, asumat prin semnătură de directorul unității de învățământ gimnazial);

- anexele fișelor de înscriere ale elevilor care susțin proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă.

(3). Toți candidații vor depune anexa fișei de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

 

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute de candidați la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, a rezultatelor obținute la olimpiadele naționale și a studiilor efectuate în limba maternă / în străinătate; echivalarea acestora cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

(1). În conformitate cu prevederile Art. 10 alin. (1) din Anexa nr. 4 la Ordinul M.E. nr. 6154/2023, recunoașterea și echivalarea rezultatelor se realizează de către comisia de înscriere constituită la nivelul unității de învățământ gimnazial, prin decizie a directorului, până la data de 10 mai 2024. Activitatea comisiei se desfășoară în perioada 13-27 mai 2024.

(2). Pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor, conform Art. 6, alin. (3), (7) și (9) din Ordinul M.E. nr. 6154/2023:

a) elevii care au susținut examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine;

b) elevii care au obținut premiile I, II, III, respectiv, mențiune, la etapa națională a olimpiadei de limba modernă pentru care se solicită echivalarea și recunoașterea rezultatelor;

c) elevii care au promovat cel puțin una din clasele gimnaziale la o unitate de învățământ cu predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv;

d) Elevii care au promovat cel puțin una din clasele gimnaziale la o unitate de învățământ din străinătate, având ca limbă de predare limba modernă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv.

(2). Activitatea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor, inclusiv completarea anexei la fișa de înscriere cu rezultatele echivalării, se realizează integral Ia nivelul unității de învățământ gimnazial. în conformitate cu prevederile art. 11-13 din Anexa nr. 4 la Ordinul M.E. nr. 6154/2023, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024-2025.

(3). În situația în care unitatea de învățământ primește cereri de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru o limbă străină care nu este studiată în unitatea școlară respectivă și pentru care, în consecință, nu se poate constitui comisia de recunoaștere și echivalare, cererea de echivalare și documentele doveditoare vor fi redirecționate, în format scanat, către Comisia de Admitere Județeană Iași (adresă de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) pentru realocare către comisia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor constituită într-o unitate de învățământ în care este studiată limba modernă respectivă.

 

Admiterea în clasele a IX-a cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne

(1). În conformitate cu prevederile art. 7 din anexa 4 la O.M.E. nr. 6154/2023, la liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare.

(2). Conform Art. 8, alin. (1) din anexa 4 la O.M.E. nr. 6154/2023, pentru organizarea și desfășurarea probei se constituie o comisie la nivelul unități de învățământ formată din profesori de specialitate (care nu au rude/ afini până la gradul 11 inclusiv în concurs). Comisia elaborează subiectele, care respectă structura și punctajele prevăzute pentru desfășurarea Probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

(3). Conform art. 9 din anexa 4 la O.M.E. nr. 6154/2023, candidații care au susținut și au promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi modeme în regim bilingv vor putea opta pentru recunoașterea notei obținute, în liceul la care au fost repartizați computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, fără a mai susține proba prevăzută la art. 7, dacă au fost admiși la profilul la care se organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv.